Naujos knygos

2013-07-08

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Mors sola victris, gloria victis : 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego 1863–1864 : katalog wystawy : opracowanie zbiorowe. – Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2012. – 135 p. 

Parodos, skirtos 150-osioms 1863–1864 m. sukilimo metinėms paminėti, katalogas. Jame pateikiama ir apibūdinama eksponuota rašytinė, ikonografinė, kartografinė ir fotografinė medžiaga: įvairiuose Lenkijos archyvuose ir muziejuose saugomos litografijos, originalūs rankraštiniai ir spausdinti dokumentai.

 

Boje polskie 1939–1945 : przewodnik encyklopedyczny. – Warszawa : Bellona : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2009. – 503 p. 

Gausiai iliustruotas enciklopedinis žinynas skirtas Antrojo pasaulinio karo įvykiams Lenkijoje. Jį sudaro 150 pagal abėcėlę išdėstytų straipsnių, kuriuose surinkta išsami informacija apie kovas, jose dalyvavusius asmenis ir jų indėlį.  

 

Jackiewicz, Mieczysław. Wilno znane i nieznane : czasy i ludzie. – Bydgoszcz : Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 2013. – 705 p. 

Knygos autorius 1931 m. gimė ir iki 1956 m. gyveno Vilniaus krašte. Vėliau persikėlė į Lenkiją, kur įgijo aukštąjį išsilavinimą, pradėjo dirbti Poznanės A. Mickevičiaus universitete. 1998–2002 m. – generalinis Lenkijos Respublikos konsulas Lietuvoje. Autorius išleido 15 Vilniaus kraštui skirtų knygų (tarp jų – devyni Enciklopedia Ziemi Wileńskiej tomai). Jo specializacija – lietuvių ir rytinių slavų literatūra, jos sąsajos su Lenkija. Šioje monografijoje daug dėmesio skirta krikščionybei Lietuvoje, Vilniaus miesto gyventojų kasdienybei, kultūriniam gyvenimui, tautiniams santykiams. Knyga apima svarbiausius Vilniaus miesto istorinius įvykius bei su jais susijusių žmonių biografijas nuo seniausių laikų iki XIX a. pabaigos.

 

Sarwa, Andrzej. Legendy i opowieści sandomierskie. – Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2012. – 245 p. 

Sandomiežas (Sandomierz) – nuostabus renesansinis miestas prie Vyslos, nenukentėjęs per abu pasaulinius karus. Žavinga vieta apipinta savo paslaptimis ir legendomis. Knygoje surinktos įdomiausios legendos, pasakojimai ir padavimai apie miestą ir jo apylinkes.

 

Horyzonty kultury : pomiędzy ciągłością a zmianą. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2012. – 488 p.  

Knyga dedikuota Elžbietai Reklaitis (Elżbieta Rekłajtis). Jos moksliniai tyrimai – pagrindinės straipsnių rinkinio temos. Juose rašoma apie kultūrinį bendradarbiavimą, požiūrį į kultūros reikšmę žmogaus ir visuomenės gyvenime, socialinius pokyčius ir šiuolaikinių pažinimo procesų problemas.

 

Daszkiewicz, Piotr ; Tarkovski, Radosław. Wpływ francuskiej myśli przyrodniczej na rozwój nauk o ziemi w Polsce i na Litwie od końca XVIII wieku po rok 1830. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012. – 179 p. 

1770–1830 metai – spartaus gamtos mokslų vystymosi ir prancūziškos mokyklos dominavimo laikotarpis Europoje. Ypač svarbų vaidmenį suvaidino Prancūzijos ir Lenkijos mokslininkų įvairiapusis bendradarbiavimas, susirašinėjimas bendromis temomis. Knygoje panaudota istorinė Prancūzijos, Lenkijos bei Lietuvos archyvų medžiaga, ja remiantis atskleidžiami to laikotarpio geologiniai tyrimai, glaudūs Prancūzijos, Lenkijos ir Lietuvos mokslininkų ryšiai.

 

Pożarski, Krzysztof. Rzymskokatolicki Cmentarz Wyborski w Sankt Petersburgu (1856–1950) : księga pamięci. – Sankt Petersburg ; Warszawa : Parafia św. Stanisława, 2003. – 271 p. 

Autorius supažindina su Sankt Peterburgo istorija, pagrindinį dėmesį skirdamas šio miesto Vyborgo Romos katalikų kapinių ir bažnyčios istorijai, jų tragiškam likimui sovietiniais laikais. Čia buvo palaidota apie 40 tūkst. įvairių tautybių katalikų. Knygoje spausdinamas palaidotųjų sąrašas, istoriniai bei archyviniai dokumentai, fotografijos.

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė