Naujos knygos

2013-06-10

Atkreipiame dėmesį į šias naujai gautas užsienyje išleistas knygas, kurias greitai galėsite pamatyti ir užsisakyti naujų knygų ekspozicijoje.

 

Ciechanowicz, Witold Antoni. Herbarz rodu Ciechanowiczów : suplement 2012. – Sosnowiec : Michał Ciechanowicz, 2012. – 192 p.  

Tai 2006 m. išleistos knygos Herbarz rodu Ciechanowiczów papildymas. Autorius surinko daug naujos informacijos. Jo tvirtinimu, atsiliepia vis daugiau asmenų, turinčių Ciechanovičių (Ciechanowiczów) pavardę, tačiau dažniausiai tik ji ir sieja juos su pastarąja gimine.  

 

Kościół islam świeckie państwo w Europie. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. – 234 p. 

Šioje publikacijoje bandoma atsakyti į klausimus ir įsigilinti į problemas, iškylančias šiandienos europiečiams. Joje norima sulaužyti susidariusius stereotipus tarp dviejų didžiausių pasaulio religijų – katalikybės ir islamo – išpažinėjų. Religijos išsivystė drauge ir koegzistuoja pasaulyje iki šių dienų.

 

Wspólne dziedzictwo ziem północno-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej / Archiwum Państwowe w Białymstoku. – Białystok : Prymat, 2003–. 

Nuo 2002 m. kasmet skirtingu pavadinimu vyksta tarptautinės konferencijos, kurių dalyviai susipažįsta su įdomia istorine bei archyvine medžiaga bendro paveldo klausimais buvusios Žečpospolitos šiaurės rytų žemėse. Tokios konferencijos medžiaga išleidžiama atskiru tomu.

 

T. 4: Kościoły a państwo na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim : źródła i stan badań. – Białystok : Wydawnictwo Prymat Mariusz Śliwowski, 2005. – 482 p.

Tarptautinės konferencijos, vykusios 2004 m. lapkričio 25–26 d., medžiaga. Tikėdami galimybe kokybiškai naujai nagrinėti bendrą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją, konferencijos organizatoriai ir jos dalyviai nevengė jautrių ir sudėtingų klausimų. Straipsnių rinkinys suteikia vertingos informacijos apie archyvuose saugomą konkretaus regiono bažnytinės istorijos medžiagą.

 

T. 5: Wyzwolenie czy okupacja? : stosunek społeczności zamieszkujących pogranicze polsko-litewsko-białoruskie do zmieniających się w XX wieku systemów państwowych. – Białystok : Wydawnictwo Prymat Mariusz Śliwowski, 2006. – 224 p. 

Tarptautinės konferencijos, vykusios 2005 m. spalio 20–21 d., medžiaga. Įvairių Lenkijos mokslo įstaigų istorikai bei archyvarai ir svečiai iš kitų šalių pasidalino savo turima informacija apie politinę situaciją bei gyventojų problemas paribio rajonuose, pristatė atliktus tyrimus.

 

Pakt HitlerStalin i wybuch II wojny światowej : z tekstami Jana Rydla, Richarda von Weizsäckera, Horsta Moellera, Stefana Troebsta. – Warszawa : Fundacja Konrada Adenauera, 2010. – 64, 62 p. 

2009 m. gegužės 26–27 d. Varšuvoje vyko karo pradžios metinėms skirta tarptautinė istorikų konferencija II-ojo pasaulinio karo genezė. Istoriografija, nauji tyrimai – naujos perspektyvos. Šiame forume savo nuomonę išreiškė ir debatuose dalyvavo 13 šalių mokslininkai (tarp jų ir Lietuvos). Dvikalbėje knygoje spausdinami trys šioje konferencijoje perskaityti pranešimai.  

 

Kaźmierczyk, Zbigniew. Słowiańska psychomachia Mickiewicza. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012. – 362 p.  

Monografija ypatingu klausimu, kuris ne kartą buvo keliamas publikacijose apie A. Mickevičių ir lenkų romantizmo literatūros istoriją. Autorius aiškinasi, kokie senųjų istorinių religijų tikėjimo atgarsiai pastebimi A. Mickevičiaus kūryboje. Surinkti netiesioginiai ir pagrįsti įrodymai apie priešistorinio slaviško archajiškumo pėdsakus A. Mickevičiaus darbuose.  

 

Andrzejuk, Artur. Metafizyka obecności : wstęp do teorii relacji osobowych. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2012. – 508 p.  

Knygoje bandoma filosofiškai pažiūrėti į žmonių tarpusavio ryšius – meilę, draugystę, geranoriškumą. Autorius siūlo patrauklią kelionę per epochas, kultūras ir kalbas, kai svarbiausi gyvenimo klausimai išlieka aktualūs, įdomūs ir jaudinantys. Jis pabrėžia, kad tarpasmeninių santykių istorija praturtina žinias apie žmogų ir sudėtingą jo ryšį su Dievu.

 

Teodor Bujnicki : ostatni bard Wielkiego Księstwa Litewskiego. – Białystok : Książnica Podlaska, 2012. – 264 p.  

Knyga skirta poeto, satyriko, kritiko ir žurnalisto Teodoro Buinickio (Teodor Bujnicki, 19071944), gyvenusio ir kūrusio lenkų okupuotame Vilniuje, asmenybei ir kūrybai. Joje analizuojama ne tik T. Buinickio poezija, bet ir publicistika, satyriniai laiškai, literatūrinė kritika. Knygoje spausdinami iki šiol nepublikuoti jo Vaikystės atsiminimai. Leidinio pabaigoje Česlovo Milošo poemos Kur saulė teka ir kur leidžiasi fragmentas.

 

Franke, Jerzy. „Czystość“ (19051909) Augustyna Wróblewskiego albo iluzja etyznej krucjaty. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytet Warszawski, 2013. – 264 p.  

Knyga skirta Augustino Vrublevskio (Augustyn Wróblewski) – anarchisto, puikaus biochemiko ir chemiko, žurnalistinei bei leidybinei veiklai. Savo globojamuose periodiniuose leidiniuose jis propagavo ne tik anarchizmą, bet ir blaivybę bei moralinį tyrumą. Dvisavaitinis jokiai partijai nepriklausantis leidinys Czystość skirtas kovai su prostitucija ir paleistuvyste.

 

Data, Jan. O życiu literackim w polskim wieku dziewiętnastym. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010. – 247 p.  

Vienas svarbiausių autoriaus mokslinių veikalų. Knygoje atlikta nuosekli XIX a. Didžiosios Lenkijos literatūrinio gyvenimo analizė. Atskiruose jos skyriuose atkreipiamas dėmesys į literatūrą ir publicistiką ne vien Poznanės apylinkėse, bet ir likusioje Lenkijos teritorijoje bei literatūros centruose išeivijoje.

 

Gaweł, Artur. Rok obrzędowy na Podlasiu. – Białystok : Muzeum Podlaskie, 2012. – 259 p.  

Monografijoje aprašomos Palenkės krašto metinės šventės ir ceremonijos, šio krašto papročiai. Švenčių chronologinis eiliškumas išlaikytas remiantis krikščionių – katalikų ir stačiatikių – švenčių kalendoriumi. Knyga gausiai iliustruota.  

Anotacijas parengė Irena Surgėlienė