Paroda „Žemės gelmių raštus perskaitęs“

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje birželio 14 – liepos 9 d. bus eksponuojama paroda „Žemės gelmių raštus perskaitęs: lietuviškosios geologų mokyklos kūrėjui, akademikui profesoriui Juozui Dalinkevičiui – 120“.

Juozas Dalinkevičius gimė 1893 m. birželio 13 d. Pamūšio kaime, Ukmergės apskrityje. 1903–1911 m. mokėsi Gardino realinėje gimnazijoje. 1911 m. įstojo į Petrapilio (dabar – Sankt Peterburgas) universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą studijuoti astronomijos. Nuo 1912 m. studijavo geologiją ir markšeiderystę Petrapilio kalnakasybos institute. 1919–1924 m. skaitė paskaitas Petrapilio kalnakasybos instituto Geologinės žvalgybos fakulteto studentams. 1924 m. grįžo į Lietuvą. Nuo 1925 m. dirbo Lietuvos universitete. 1926 m. įstojo į Lietuvos universiteto Technikos fakulteto Chemijos technologijos skyrių, 1930 m. gavo inžinieriaus diplomą ir buvo paskirtas Geologijos katedros vyresniuoju asistentu. 1933 m. Graco (Austrija) universitete apgynė geologijos ir mineralogijos srities filosofijos daktaro disertaciją „Lietuvos terciarinės nuosėdos ir Šventosios upės vidurinio devono oldredas kaipo jų substratas“. 1935 m. Vytauto Didžiojo universitete Matematikos gamtos fakultete apgynė habilitacinį darbą „Lietuvos kreida“ ir įgijo privatdocento laipsnį. Tais pat metais pradėjo dirbti Vytauto Didžiojo universiteto Mineralogijos ir geologijos katedroje. 1941–1963 m. vadovavo Vilniaus universiteto Geologijos katedrai. 1941 m. paskirtas pirmuoju Lietuvos MA Geologijos instituto direktoriumi, kuriuo buvo iki 1944 m. 1941 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu (nuo 1944 m. išrinkimas neteko galios; akademiko vardas atstatytas 1992 m.). 1946 m. išrinktas Lietuvos TSR MA nariu korespondentu. 1949–1952 m. dirbo Geologijos ir geografijos instituto direktoriaus pavaduotoju, 1952–1955 m. vadovavo šio instituto Stratigrafijos ir tektonikos sektoriui.

Profesorius J. Dalinkevičius aktyviai dalyvavo moksliniame ir tiriamajame darbe. 1940 m. paskelbė darbą apie Vilniaus krašto geologiją, tyrinėjo kambro, ordoviko ir silūro uolienų išplitimą Lietuvoje, pateikė pirmą Lietuvos kvartero stratigrafinę schemą. 1947 m. parašė darbą apie mineralinių žaliavų reikšmę pramonės plėtotei, analizavo jų pasiskirstymą geologiniame pjūvyje, slūgsojimo sąlygas, tektoniką, išteklius, panaudojimą.

J. Dalinkevičius yra Lietuvos detaliųjų geologinių žemėlapių sudarymo pradininkas. Pokario metais tyrinėjo Lietuvos ir gretimų kraštų devono stratigrafiją, Didžiojo devoninio lauko uolienų sudėtį, slūgsojimą, koreliaciją. Išanalizavo Lietuvos permo atodangų ir gręžinių pjūvius, apibūdino faunos liekanas, sudarė Baltijos sineklizės permo uolienų išplitimo žemėlapį. Nagrinėjo Lietuvos ir viso Pietų Pabaltijo reljefą, geologinę sandarą, tektoninę ir paleogeografinę raidą. Daug pastangų skyrė Lietuvos geologijos muziejaus kūrimui.

J. Dalinkevičius dalyvavo daugybėje mokslinių konferencijų. Ilgą laiką buvo Tarptautinės kvartero tyrimo asociacijos narys, TSRS nacionalinio geologų komiteto, Sąjunginio tarpžinybinio stratigrafinio komiteto narys, Pabaltijo tarpžinybinės regioninės stratigrafinės komisijos pirmininkas, daugelio mokslo tarybų ir draugijų narys.

Labai vaisinga buvo J. Dalinkevičiaus pedagoginė veikla. Profesorius išugdė didžiulį Lietuvos geologų būrį Kauno ir Vilniaus universitetuose. Daugelis jo mokinių vėliau tapo žymiais mokslininkais.

J. Dalinkevičius mirė 1980 m. vasario 26 d. Kaune, palaidotas Pamūšio kapinėse Ukmergės rajone.

Bibliotekoje surengta paroda pratęsia renginių ciklą, skirtą Juozo Dalinkevičiaus 120-ųjų gimimo metų jubiliejui: birželio 12 d. 14 val. Naujojoje Akmenėje vyks jubiliejinė konferencija, o birželio 14 d. 15 val. Lietuvos mokslų akademijoje – mokslinė konferencija „Moderniosios geologijos Lietuvoje raida ir rezultatai“.

Parodoje eksponuojami profesoriaus moksliniai darbai, sudaryti žemėlapiai, nuotraukos ir kiti eksponatai, geologiniai akad. J. Dalinkevičiaus radiniai. Parodą praturtina eksponatai iš Lietuvos geologijos muziejaus, kuriame veikia nuolatinė Juozo Dalinkevičiaus memorialinė ekspozicija.

Parodos atidarymas vyks birželio 14 d. (penktadienį) 13.30 val. Maloniai kviečiame dalyvauti.

Parengė Vaida Juodėnienė