Vilniaus Bernardinų kapinės rašytiniuose ir ikonografiniuose šaltiniuose

2010 metų spalio 27 – lapkričio 20 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje (Žygimantų g. 1/8) veiks istorinių dokumentų, dailės kūrinių ir senųjų fotografijų paroda „Vilniaus Bernardinų kapinės rašytiniuose ir ikonografiniuose šaltiniuose“, skirta šių kapinių įkūrimo 200 metų sukakčiai paminėti.

Vieno seniausių ir gražiausių Vilniaus nekropolių – Bernardinų kapinių – įkūrimo 200 metų sukaktis suteikia puikią progą stabtelėti ir atidžiau įsižiūrėti į šį unikalų kultūros paveldo objektą, prisiminti jo istoriją, pagerbti tuos, kurių jau seniai nebėra tarp mūsų.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius, norėdamas paminėti šį gražų Bernardinų kapinių jubiliejų ir atkreipti visuomenės dėmesį į bibliotekoje saugomus itin vertingus šių kapinių istorijos šaltinius, parengė parodą „Vilniaus Bernardinų kapinės rašytiniuose ir ikonografiniuose šaltiniuose“. Parodoje pristatoma kelios dešimtys XIX–XX a. rašytinių dokumentų, autentiškų planų, dailės kūrinių, senųjų fotografijų bei svarbiausieji pastarųjų poros dešimtmečių leidiniai apie Bernardinų kapines.

Pirmojoje ekspozicijos dalyje rodomi dokumentai, kuriuose atsispindi kapinių įkūrimo aplinkybės ir raida. Žiūrovų akis neabejotinai patrauks vyskupų Jono Nepomuko Kosakovskio, Jeronimo Stroinovskio, Petro Žilinskio, Lietuvos generalgubernatoriaus Michailo Goleniščevo Kutuzovo, Vilniaus magistrato, vokiečių Šv. Martyno Romos katalikų kongregacijos atstovų raštų originalai ir nuorašai, unikalūs Bernardinų kapinių planai, Bernardinų bažnyčios ir vienuolyno vizitacijų aktai, inventoriai, kuriuose aprašyti svarbiausi kapinių statiniai, nepakartojamos iškilaus fotografo Jano Bulhako fotografijos su kapinių koplyčios, vartų ir, deja, nebeegzistuojančių kolumbariumų vaizdais.
Antroji parodos dalis skirta mirusiems. Čia pateikiami įvairių laidojimo dokumentų pavyzdžiai: Vilniaus policijos išduoti leidimai laidoti, metrikų knygos, jų išrašai, susirašinėjimas dėl duomenų apie mirusiuosius pateikimo, Bernardinų vienuolyno pajamų ir išlaidų knygos, kuriose vienuoliai fiksavo rinkliavas iš miestiečių už įvairias jiems suteiktas paslaugas (gedulingas pamaldas, katafalką, laidojimą, vietą kapinėse) ir laidotuvėms organizuoti skirtas lėšas. Taip pat čia eksponuojama Bernardinų vienuolyno kronika ir labai puošniai įrišta, gražiai apipavidalinta rankraštinė knyga, kurioje surašyti visi nuo 1671 iki 1895 metų mirę Lietuvos bernardinai.

Ekspoziciją pratęsia žymių XIX–XX a. pirmosios pusės Bernardinų kapinių tyrinėtojų – Antano Lazarovičiaus (Łazarowicz, 1817–1905), Alberto Liudviko Zaštauto (Zasztowt, 1850–1918), Vaclovo Veitkos (Wejtko,1861–1939), Liucijono Eduardo Uzemblos (Uziębło, 1864–1942) darbai: įvairūs užrašai, laiškai, kuriuose aptariami aktualūs kapinių tyrimų klausimai, paminklų piešiniai, antkapių įrašų nuorašai, kapinėse palaidotų asmenų sąrašai, pagalbiniai planai, schemos, straipsniai. Ypatingo dėmesio nusipelno unikali Bernardinų kapinių relikvija – Felicijono Frejendo 1806 m. nutapyta akvarelė „Šv. Felicijonas“, kurią 1936 m. Frejendų koplytėlėje surado ir išsaugojo Vaclovas Veitka.
Parodą užbaigia svarbesni pastarųjų poros dešimtmečių leidiniai apie Bernardinų kapines. Tarp jų – reikšmingi Vidos Girininkienės, Algirdo Paulausko, Edmundo Malachovičiaus ir kitų autorių darbai.

Parodą parengė Ingrida Pajedaitė
Smulkesnė informacija tel.: (8 5) 262 36 67.