Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutui – 70

2011 m. rugsėjo 6 d. (antradienį) 15 val. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje (Žygimantų g. 1, Vilnius) vyks parodos „Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutui – 70“ atidarymas.

Per 70 Geologijos ir geografijos instituto veiklos metų ne kartą keitėsi jo pavadinimas ir pavaldumas, tačiau pagrindinis tyrimų objektas – Lietuvos Žemės gelmės – išliko tas pats. Šalies politiniai, ekonominiai ir socialiniai įvykiai koregavo tik mokslinės veiklos kryptis.

1941 m. birželio 11 d. Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo nutarimu buvo įsteigtas Geologijos ir geografijos institutas, kuris įsikūrė Vilniaus universiteto Gamtos fakulteto patalpose M. K. Čiurlionio g. Pirmuoju instituto direktoriumi 1941–1944 m. paskirtas akad. prof. Juozas Dalinkevičius (1893–1980). Pagrindinės mokslo tyrimų kryptys buvo stratigrafija ir tektonika, mineralinių žaliavų tyrimas, kvartero geologija ir geomorfologija, fizinė geografija ir kartografija.

Po karo iki 1963 m. reorganizacijos Geologijos ir geografijos institutui vadovavo prof. K. Bieliukas (1901–1991). Pokario metais instituto mokslininkai tyrė atskirų Lietuvos regionų gamtines ir geologines sąlygas. Šių tyrimų rezultatai buvo svarbūs įvertinant mineralinių žaliavų išteklius statybinių medžiagų pramonei vystyti.

1955 m. pasirodė Geologijos ir geografijos instituto „Mokslinių pranešimų“ pirmasis tomas ir iki 1963 m. buvo išleista 14 tomų, du stambūs straipsnių rinkiniai XXI tarptautiniam geologų ir XIX tarptautiniam geografų kongresams, pradėtos rengti apibendrinančios apžvalgos būsimam leidiniui „TSRS geologinis ištirtumas“. Instituto mokslininkai išleido Lietuvos geologijos, fizinės ir ekonominės geografijos veikalų.

1963 m., vykdant Lietuvos mokslų akademijos mokslo krypčių reorganizaciją, Geologijos ir geografijos institutas perorganizuotas į Lietuvos mokslų akademijos Geografijos skyrių ir į Geologijos institutą prie TSRS valstybinio geologijos komiteto. 1963–1990 m. Geologijos instituto veikloje didžiausias dėmesys buvo skiriamas regioniniam krašto ištirtumui, geologinių išteklių prognozei, racionaliam gelmių turtų įsisavinimui. Stratigrafinių, paleontologinių ir paleogeografinių tyrimų rezultatai buvo panaudojami praktiniams klausimams spręsti.

Geografijos skyriuje prie Lietuvos mokslų akademijos buvo plėtojami fiziniai ir geografiniai Lietuvos teritorijos ir Baltijos jūros tyrimai. Septintajame dešimtmetyje pradėti kompleksiniai kranto zonos tyrimai, technogeninio poveikio Baltijos jūrai ir Kuršių marioms vertinimai. Ežerotyros ir pelkėtyros kryptyje daugiausia tyrinėta ežerų dubenų morfometrija ir morfologija, sedimentacijos procesai. Šiam skyriui nuo 1963 m. iki 1978 m. vadovavo prof. K. Bieliukas, vėliau prof. V. Gudelis (1923–2007).

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas palietė šalies ūkio, mokslo ir kultūros sritis. 1990 m. Geologijos institutas grįžo Lietuvos Respublikos priklausomybėn, o Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo sprendimu įsteigtas Geografijos institutas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2002 m. Geologijos ir geografijos institutas vėl atkurtas, sujungus valstybinius Geologijos ir Geografijos institutus. Praėjus aštuoneriems metams mokslininkams teko pergyventi dar vieną pertvarką. Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. mokslinių tyrimų įstaigų tinklo pertvarkos planą, 2009 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pertvarkė Geologijos ir geografijos, Botanikos ir Vilniaus universiteto Ekologijos institutus, sujungdama juos į vieną valstybinį mokslinių tyrimų institutą – Gamtos tyrimų centrą.

Nežiūrint visų šių pertvarkų, Geologijos ir geografijos instituto mokslininkai toliau vykdo tyrimus, aktyviai dalyvauja tarptautinėse programose, tarptautinių organizacijų darbe. Jų straipsniai publikuojami pasaulio mokslininkų pripažintuose leidiniuose ir sėkmingai garsina Lietuvos vardą.  

Parodoje bus eksponuojama Geologijos ir geografijos instituto mokslo darbuotojų išleistos monografijos, straipsnių rinkiniai, žemėlapiai ir kiti dokumentai, kurie iliustruoja ilgą šio instituto raidos kelią. Ekspozicijos stendus papuoš mineralai ir uolienos iš Geologijos muziejaus fondų. Paroda veiks iki spalio 12 d. 

Parengė Sigita Dagienė