Paroda „Tado Kosciuškos sukilimo 1794 m. dokumentai“

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Tado Vrublevskio skaitykloje iki 2014 m. rugsėjo 12 d. veikia paroda „Tado Kosciuškos sukilimo 1794 m. dokumentai“, skirta 220 sukilimo metinėms.

Prieš 220 metų, 1794 m. kovo 12 – lapkričio 16 d. Abiejų Tautų Respublikoje vyko sukilimas prieš Rusijos ir Prūsijos intervenciją. Pagrindinis sukilėlių siekis buvo atkurti Respubliką su 1772 m. sienomis. Jų ginkluotojų pajėgų vyriausiuoju vadu Krokuvoje kovo 24 d. buvo paskirtas generolas Tadas Kosciuška (*1746 02 04–†1817 10 15).

1794 m. gegužės 7 d. sukilėlių vyriausybės paskelbtu Polaneco universalu visiems Respublikos valstiečiams buvo suteikta asmens laisvė, tarnaujantys sukilėlių kariuomenėje atleisti nuo lažo, kitiems lažas sumažintas 33–50%. Birželio viduryje šio universalo nuostatų buvo laikomasi ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, kur sukilimas sulaukė aktyvios gyventojų paramos: balandžio 24 d. Vilniuje sudaryta Lietuvos tautinė aukščiausioji taryba, kuri Lietuvos sukilėlių ginkluotųjų pajėgų vadu paskyrė karo inžinierių, generolą leitenantą Jokūbą Jasinskį (*1761 07 24–†1794 11 04), o gegužės 1 d. Vilniaus rotušėje paskelbta apie miestiečių municipalinės gvardijos organizavimą. Jai vadovauti paskirtas žinomas architektas, Vilniaus universiteto profesorius Laurynas Gucevičius (*1753 08 05–†1798 12 21).

Nors sukilimas buvo nuslopintas, jis sužadino tautinę ir pilietinę lietuvių savimonę, pagreitino baudžiavos reformos eigą, paskatino lietuviškosios politinės raštijos raidą. Sukilimo metu buvo platinami direktyviniai dokumentai, įvairiomis kalbomis (lenkų, lietuvių, rusų) skelbiami atsišaukimai, Vilniuje leistas Vilniaus tautinis laikraštis (Gazeta Narodowa Wileńska), informuojantis apie sukilimo eigą.

Tado Vrublevskio skaitykloje eksponuojama dalis Rankraščių ir Retų spaudinių skyriaus fonduose saugomų dokumentų – 1794 m. sukilimo liudytojų: rankraštiniai Vilniaus miesto magistrato sesijų, vykusių T. Kosciuškos sukilimo metu, protokolai, spausdinti dokumentai, tarp jų – Vilniaus akademijos spaustuvėje išleistas Lietuvos Vyriausiosios tautos tarybos 1794 m. gegužės 15 d. aplinkraštis dėl Tado Kosciuškos 1794 m. gegužės 2 d. universalo – vienas iš ankstyviausių politinio pobūdžio tekstų lietuvių kalba, taip pat Vilniaus bazilijonų spaustuvėje atskiromis knygelėmis publikuoti Mykolo Pranciškaus Karpavičiaus (*1744 10 04–†1803 11 05) – vieno iškiliausių XVIII a. LDK pamokslininkų, Vilniaus universiteto profesoriaus – pamokslai, T. Kosciuškai skirta I Lietuvos pėstininkų pulko leitenanto Fabijono Senkovskio sukurta panegirika ir kt. Parodą puošia ikonografiniai ir muziejiniai eksponatai: vadų portretai, pinigų banknotai, T. Kosciuškos relikvijos. 

Parengė Neringa Markauskaitė ir Daiva Narbutienė