LMA Vrublevskių biblioteka – artimiausias kelias iki atradimo

Profesorius Jonas Jasaitis: „...šis atradimas paskatino giliau susidomėti lietuvių išeivijos tematika“.

1990–1991 metais LMA Vrublevskių bibliotekoje profesorius Jonas Jasaitis susipažino su pirmojo Pasaulio lietuvių kongreso archyviniais dokumentais: kongreso darbotvarke, posėdžių aprašymais, dalyvių registracijos sąrašais, kalbų tekstais ir kt. Profesoriui dokumentus padėjo surasti Rankraščių skyriaus darbuotojai.

Rasti šaltiniai tapo publikacijos „Nepriklausomybė ir kultūra“, skirtos kongreso 55-osioms metinėms, pagrindu („Mokslas ir Lietuva“, 1991, Nr. 1). Šiame žurnale taip pat publikuojami ir dviejų kongreso dalyvių pranešimai: Vytauto Didžiojo universiteto profesoriaus Zigmo Žemaičio „Lietuvių tautos paskirtis“ ir išeivijos veikėjo, mokytojo Adolfo Raulinaičio „Užsienio lietuviai ir Lietuvos aspiracijos“.

Šis atradimas profesorių J. Jasaitį paskatino labiau domėtis lietuvių išeivijos tematika. Po kelerių metų, dirbdamas Lietuvos Respublikos Seimo referentu, jis gavo pasiūlymą vykti į JAV, kur nuo 1996 m. redagavo Amerikos lietuvių tautinės sąjungos savaitraštį „Dirva“. Dirbdamas JAV, profesorius susipažino su lietuvių išeivijos veikla, apie kurią Lietuvoje mažai žinoma.


Tekstą ir vaizdo įrašą parengė Ligita Mikulėnienė